O nas
Związek może przystąpić do federacji i konfederacji związku pracodawców.
Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swojej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

1.Podstawowym działaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie    interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
2. Zadania te Związek realizuje przez :
a. prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz współdziałanie w utrzymaniu  pokoju społecznego,
b. prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków oraz ich reprezentowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji,
c. prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
d. prowadzenie studiów i badan oraz gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,
e. prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
f. prowadzenie  badan rynku i świadczenie doradztwa ekonomicznego oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz członków, a także promowanie ceramiki budowlanej,
g. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Członkiem  Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej w zakresie ceramiki budowlanej stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników.
Wyróżnia się trzy formy członkostwa w Związku:
a. zwyczajne
b. wspierające
c. honorowe

Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej w zakresie ceramiki budowlanej, która stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników.
Członkiem wspierającym Związku może być organizacja działająca w budownictwie i współdziałająca z branżą ceramiki budowlanej.
Członkiem honorowym Związku mogą być osoby fizyczne lub instytucje, które są szczególnie zasłużone dla rozwoju naszej branży.
O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny
wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego członków w ciągu dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

Członkowie Związku mają prawo :
a. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do  Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem Związku,
b. do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku.
c. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
d. Członkowie wspierający i honorowi  nie mają prawa wyborczego, mogą mieć tylko głos doradczy.

Członkowie Związku są  zobowiązani :
a. przestrzegać statut i stosować sie do uchwał podejmowanych przez organy Związku,
b. opłacać terminowo składki,
c. wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych.

Członkostwo ustaje w przypadku :
a. wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
b. rozwiązania Związku,
c. wykluczenia ze Związku uchwała 2/3 głosów obecnych członków na Zgromadzeniu Ogólnym w razie rażącego naruszenia postanowień   statutu i uchwał organów Związku.

W ramach działalności statutowej Związek dba o stworzenie efektywnej działalności Zrzeszonych podmiotów gospodarczych poprzez interwencję i kontakty z organami administracji państwowej oraz jednostkami normującymi pod względem prawnym wytwarzania materiałów budowlanych.
Związek uczestniczy:
a. w konsultacjach na temat CO2,
b. w programie zasad solidarności ekologicznej, opartej na połączeniu zasady zrównoważonego rozwoju z europejską koncepcją solidarności, a także w działaniach na rzecz skutecznej efektywnej i elastycznej europejskiej polityki klimatycznej,
c. nasi członkowie występują  w Sejmie na posiedzeniach poświęconym budownictwu,
d. przedstawiciele Związku uczestniczą w stałych Komisjach i zespołach takich jak: Komisje Aprobat Technicznych ITB a także w innych Komitetach Technicznych PKN,
e. mamy w swoim gronie Przewodniczącego Komitetu Technicznego nt 233 ds. Konstrukcji Murowych w osobie p. Włodzimierza Babika,
f. Związek ściśle współdziała z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości, a przedstawiciele Zarządu Związku są członkami ścisłego Prezydium KBiN (Prezesem jest p. Michał Staszewski, a sekretarzem Generalnym p. Jolanta Kapuścińska)

W ramach prac normalizacyjnych i technicznych
1. znowelizowano normy grupy EN 771, w tym EN 771-1 wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne,
2. znowelizowano normy grupy EN 771: Metody badań elementów murowych,
3. znowelizowano normy EN 1745: Metody określenia właściwości cieplnych,
4. opracowano i ustanowiono Polskie Normy:
PN-B-1200 rurki drenarskie ceramiczne
PN-B-12005 pustaki stropowe Ackermana

W ramach tych norm opracowano również metody badań wyrobów stosowanych w normach krajowych,
5. przekazanie zakładom informację o istotnych zmianach w tych normach i zorganizowano w tym zakresie konsultacje i szkolenie dla firm,
6. opiniowano i uczestniczono w uzgodnieniach dotyczących nowych przepisów prawnych i technicznych dotyczących w szczególności:
– warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– wprowadzenie wyrobów do obrotu umiejscowienie na rynku,
7. prowadzenie bieżącej konsultacji nt. właściwości i stosowania wyrobów dla zainteresowanych budownictwem z ceramiki oraz dla zakładów nt. stosowania norm, metod badań i stosowanie wymagań technicznych.

Ważną pozycją w działalności statutowej Związku stanowią działania integracyjne pracodawców  branży. Organizowane są spotkania, konferencje i wyjazdy szkoleniowe pozwalające w pełni realizować ten cel.
Szeregi Związku są otwarte dla wszystkich Producentów ceramiki budowlanej i silikatów oraz jednostek współpracujących z branżą.