Współpraca

TBE

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cegieł i Dachówek TBE –  Tiles & Bricks Europe z siedzibą w Brukseli skupia krajowe organizacje producenckie z 24 państw europejskich ( 21 z państw Unii Europejskiej + Norwegii, Szwajcarii i Rosji) . W  roku 2014 na trzyletnią kadencję został wybrany do Komitetu Wykonawczego nasz kolega Mirosław Jaroszewicz. Spośród członków Komitetu Wykonawczego wybrany został 2 osobowy Zarząd Stowarzyszenia (prezydent + wiceprezydent). W roku 2015 w wyniku wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia wybrany został na wiceprezydenta kolega Mirosław Jaroszewicz.

W roku bieżącym na Kongresie TBE w Nicei, w czerwcu br. , odbyły się nowe wybory do Komitetu Wykonawczego i do Zarządu na kadencję 20170-2020. W wyniku tych wyborów kolega Mirosław Jaroszewicz został Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cegieł i Dachówek TBE.

TBE jest również międzynarodowym forum wymiany doświadczeń między producentami ceramiki w różnych krajach. Przedmiotem zainteresowani TBE jest wszystko co wpływa na działalność producentów ceramiki budowlanej, w zakresie: uwarunkowań prawnych, klimatycznych, efektywności ekonomicznej, zasobów surowcowych, oraz rozwoju technicznego i technologicznego.

   

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej jest jedynym z założycieli najpierw Federacji Budownictwa a po zmianach organizacyjnych Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. Od roku 2007 w skład ścisłego Prezydium wchodzili: p. Michał Staszewski pełniący funkcję Prezesa i p. Jolanta Kapuścińska pełniąca funkcję Sekretarza Generalnego KBiN. W związku z deklaracją p. Michała Staszewskiego, że w wyborach do Prezydium KBiN zdecydowanie nie będzie brał udziału, gdyż wycofuje się z tej działalności w wyniku przeprowadzonych wyborów na Zgromadzeniu Ogólnym KBiN w dalszym ciągu p. Jolanta Kapuścińska została wybrana na czteroletnią kadencję i pełni funkcję Sekretarza Generalnego KBiN.

 

PKN

Nasz kolega Włodzimierz Babik pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 233 ds. Konstrukcji Murowych.

W PKN członkowie naszego Związku uczestniczą w stałych Komisjach i zespołu takich jak: Komisja Aprobat Technicznych ITB, a także innych Komitetach Technicznych PKN.

 

AGH

Związek od wielu lat współpracuje z Akademią Górniczo – Hutniczą w zakresie kształcenia kadr dla przemysłu ceramiki budowlanej.