Nagrody w Konkursie Architektury Ceglanej

 1. Nagrody w KONKURSIE w każdej z 2-ch kategorii konkursowej:

I nagroda:

 • 5000.- zł., oraz dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby, w jednym z dwóch renomowanych biur projektowych :
 • FS&P ARCUS Sp. z o.o. – Warszawa (nagroda kat.1)
 • KURYŁOWICZ & ASOCIATE – Warszawa (nagroda kat.2)
 • Termin stażu zostanie uzgodniony pomiędzy zdobywcą a biurem projektowym, jednak nie może odbyć się później, niż do 15 grudnia 2018 roku.

II nagroda:  5.000.- zł

III nagroda: 3.000.- zł

 1. Wyróżnienie specjalne.
 2. Nagrody, o których mowa w ust.1. zostaną wypłacone przez ORGANIZATORA przelewem na rachunki bankowe wskazane przez zdobywców 1, 2 i 3 miejsca w KONKURSIE zgodnie z § 8 ust.7.
 3. Uczestnikom prac nominowanym w każdej z kategorii KONKURSU zostaną przyznane dyplomy.
 • 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
 1. Lista prac nominowanych w każdej kategorii konkursowej ukaże się do dnia 07.05.2018 roku na stronie  internetowej KONKURSU oraz na stronach internetowych ORGANIZATORA & SARP.
 2. Uroczystość ogłoszenia wyników KONKURSU oraz wręczenia nagród i wyróżnień nastąpi podczas gali wręczenia nagród w dniu 15 maja 2018 roku w siedzibie SARP ul. Foksal 2 w Warszawie.
 3. Uczestnicy KONKURSU zostaną zawiadomieni przez ORGANIZATORA o uroczystości, o której mowa w ust. 2, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż na tydzień przed terminem organizacji uroczystości (na adres podany w zgłoszeniu do KONKURSU). ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ze względu na niepoprawność wskazanych przez Uczestnika danych kontaktowych tj. adresu e-mail, , a także za przypadki, w których usługa poczty elektronicznej nie działa prawidłowo uniemożliwiając zaproszenie Uczestnika Konkursu na galę wręczenia nagród.
 4. Informacja o laureatach KONKURSU (nagrodzonych i wyróżnionych) zostanie udostępniona na stronach internetowych ORGANIZATORA oraz PARTNERA po ogłoszeniu wyników i zakończeniu uroczystości wręczenia nagród, o której mowa w ust. 1.
 5. O wynikach KONKURSU zostanie poinformowana radio i telewizja, oraz prasa.
 6. Po ogłoszeniu wyników KONKURSU, zdobywcy miejsc 1-3 są zobowiązani do kontaktu z ORGANIZATOREM  w celu potwierdzenia numeru rachunku bankowego, na jaki nagroda pieniężna ma być wypłacona. Przelew nagrody pieniężnej na numer rachunku bankowego zwycięzcy KONKURSU zostanie wykonany przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia podania numeru rachunku bankowego przez Uczestnika.
 7. Potwierdzeniem odbioru nagrody jest dokument w formie elektronicznej potwierdzający wykonanie przelewu bankowego przez ORGANIZATORA  na rachunki laureatów konkursu. Zgodnie z niniejszym regulaminem.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez zwycięzcę KONKURSU prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.
 9. Prawa do uczestnictwa w KONKURSIE, jak również prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.