Regulamin Konkursu Architektury Ceglanej

Regulamin Konkursu Architektury Ceglanej

Regulamin II edycji Konkursu dla studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych

Warszawa dn.18.10.2018r.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem „Konkursu architektury ceglanej”, zwanego dalej KONKURSEM oraz fundatorem nagród jest Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Aleje Jerozolimskie 29, 00-001 Warszawa, zwany dalej ORGANIZATOREM.
 2. Partnerem organizacyjnym KONKURSU jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, zwane dalej SARP, które zapewnia obsługę merytoryczną, prowadzenie dokumentacji KONKURSU oraz profesjonalne jury.
 3. Zgłoszenie do KONKURSU polega na złożeniu pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia w siedzibie SARP, mieszczącej się przy ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa albo jej przesłaniu na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Architektów Polskich: SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.
 4. Prace do KONKURSU należy składać w terminie do 15 kwietnia 2019 roku, do godz. 16.00.
 5. Rozstrzygnięcie KONKURSU i wręczenie nagród odbędzie się 24 maja 2019r., w siedzibie SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.
 6. Zgłoszenie do KONKURSU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny.
 8. Informacje o KONKURSIE są dostępne na stronie internetowej Konkursu na Facebook-u oraz na stronach internetowych ORGANIZATORA www.zwiazek.org.pl i SARP www.sarp.org.pl.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z KONKURSEM mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych wymienionych w ust.8 oraz w siedzibach ORGANIZATORA & SARP.
 • 2 CEL I TEMAT KONKURSU

Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków.

ORGANIZATOR i SARP oczekują od uczestników KONKURSU, optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach do wyboru, w ramach dwóch kategorii konkursowych:

Kategoria I  – Dom jednorodzinny
Kategoria II – Budownictwo przyszłości

Uczestnicy mogą złożyć pracę w jednej lub obu kategoriach.

 • 3 PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie spośród prac konkursowych, zgłoszonych przez Uczestników, które w ocenie Jury :

W kategorii I : w optymalny sposób rozwiążą koncepcję domu jednorodzinnego z elewacją klinkierową, zarówno pod względem estetyki jak też funkcjonalności.

W kategorii II : wykażą się kreatywnością i wizjonerstwem w zakresie przyszłych rozwiązań architektonicznych w budynkach z elewacją klinkierową.

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Obowiązujący format pracy – plansza 100cm × 70 cm w układzie poziomym, oraz plik w formacie pdf lub jpg (w rozdzielczości 300dpi) z projektem na nośniku pamięci (pendrive, lub płyta CD-ROM ). Pojedynczy plik nie może być większy niż 60 MB. Zarówno plik jak też plansza powinny być opisane : imieniem i nazwiskiem autora, oraz kategorią konkursową.
 2. W konkursie oceniane są niezrealizowane projekty (koncepcje) mogące być wizją zagospodarowania konkretnej przestrzeni w istniejącej, lub abstrakcyjnej lokalizacji. Prace powinny zawierać : wizualizację i rzuty elewacji, dodatkowo mile widziane będą również rzuty kondygnacji z opisem funkcji. Ewentualnie projekt elewacji klinkierowej, lub detalu elewacji klinkierowej.
 3. Sposób zgłaszania prac konkursowych jest określony w § 5. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych;
 4. Przesłanie pracy konkursowej niezgodnie z wymaganiami Regulaminu może skutkować nie przyjęciem pracy do KONKURSU (wraz odpowiedzialnością opisaną w § 12 ust. 3).
 • 4 WARUNKI UDZIAŁU W  KONKURSIE
 1. Uczestnikami KONKURSU mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące studentami uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, nadających tytuły inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta, które wypełnią następujące warunki:
 2. a) prześlą pracę konkursową w terminie określonym w § 5 ust. 1,
 3. b) załączą do pracy konkursowej formularz zgłoszeniowy,
 4. c) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie i jego przeprowadzeniu, a także w celach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym i nie odwołają jej do dnia przyznania nagród.
 5. Prace do konkursu zgłasza autor projektu lub w przypadku prac zbiorowych – przedstawiciel autorów wskazany w formularzu zgłoszeniowym, który uzyskuje status Uczestnika KONKURSU. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa przez SARP & ORGANIZATORA.

3.Dopuszcza się składanie prac zbiorowych, wówczas prace powinny być sygnowane nazwiskami wszystkich autorów (nie więcej niż dwóch autorów). Jednak prace zbiorowe przy wręczaniu nagród będą traktowane jako praca przedstawiciela autorów, a ewentualna nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto osoby podanej w formularzu zgłoszeniowym jako przedstawiciela autorów danej pracy. W przypadku wygranej – pracy zbiorowej (I miejsce), staż w biurze projektowym przysługiwał będzie wyłącznie jednej osobie.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 2. a) pracownicy ani osoby reprezentujące ORGANIZATORA, SARP oraz inne podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach handlowych;
 3. b) osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie KONKURSU – niezależnie od podstawy prawnej tego stosunku;
 4. c) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w punktach 2.1. i 2.2. przez których rozumie się w szczególności ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, przyrodnie rodzeństwo, oraz ich zstępnych, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.
 5. SARP & ORGANIZATOR (na etapie przyjmowania zgłoszeń do KONKURSU) jest uprawniony do weryfikacji informacji określonych w ust.1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU/ zostaną wykluczone z KONKURSU.
 6. Uczestnik KONKURSU jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnictwa w KONKURSIE, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 • 5 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
 1. Aby wziąć udział w KONKURSIE pracę konkursową należy złożyć w siedzibie głównej Zarządu SARP w Warszawie przy ul. Foksal 2, lub przesłać na adres korespondencyjny, wskazany w § 1 ust.3, w terminie do 15 kwietnia 2019 roku, do godziny 16.00.
 2. Koperta ze składaną pracą konkursową powinna być opatrzona napisem : KONKURS ARCHITEKTURY CEGLANEJ – SARP Pan Marek Szeniawski.
 3. Wraz z pracą konkursową Osoba zgłaszająca się do KONKURSU powinna przesłać formularz zgłoszenia z następującymi danymi osobowymi : imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania, a także nazwa uczelni, której jest studentem i nazwą kierunku studiów.
 4. O zachowaniu terminu zgłoszenia do KONKURSU, o którym mowa w powyższym ust.1, decyduje data i godzina złożenia/wpływu pracy konkursowej do SARP. Osoby, których prace konkursowe wpłyną do SARP po terminie zgłoszeń określonym w ust. 1, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU.
 5. Każdy z Uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową w każdej z dwóch kategorii konkursu.
 6. Po złożeniu/przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
 7. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej przez SARP & ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tego statusu w wyniku weryfikacji, o której mowa w poniższym ust. 7.
 8. SARP & ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych i innych informacji, o których mowa w ust.1 oraz spełnienia przez zgłaszającego uczestnictwo warunków udziału w KONKURSIE, o których mowa w § 4 ust.1 i ust.2. W tym celu SARP lub ORGANIZATOR może zażądać od Uczestnika KONKURSU okazania dokumentów potwierdzających tożsamość i zamieszkanie w Rzeczpospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dowód tożsamości) oraz bycie studentem uczelni kształcącej na kierunku architektonicznym (ważna legitymacja studencka lub zaświadczenie z uczelni). Odmowa przedłożenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów albo posługiwanie się przez Uczestnika nieprawdziwymi danymi osobowymi lub innymi informacjami, wyklucza go z udziału w KONKURSIE.
 • 6 JURY KONKURSU, KRYTERIA OCENY
 1. Wszystkie prace konkursowe, co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia KONKURSU żadne nieprawidłowości dotyczące samych prac (co do których wymogi są określone w § 3 ust. 1 – 4) albo osób je zgłaszających (co do których wymagania są określone w § 4 ust.1- 2) oraz w § 5 ust.1,4-5 i 8), zostaną dopuszczone do oceny przez Jury KONKURSU.
 2. Jury KONKURSU składa się z osób wybranych przez ORGANIZATORA & SARP w składzie : Dorota Szlachcic, Mariusz Ścisło, Tomasz Konior, Grzegorz Stiasny, Marek Furmańczyk.
 3. Jury KONKURSU dokona wyboru Przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.
 4. Jurorzy otrzymają do wglądu prace konkursowe zakwalifikowane do KONKURSU podczas specjalnego posiedzenia jury, które odbędzie się w siedzibie SARP w terminie od 16.04.2019 do 16.05.2019 roku.
 5. Jury KONKURSU podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień po obejrzeniu oryginałów prac konkursowych, do dnia 16 maja 2019 roku.
 6. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o walory plastyczne przedstawionych rozwiązań, ich funkcjonalność oraz kreatywność projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykorzystania wyrobów klinkierowych co najmniej jednej z firm: ROBEN, WIENERBERGER, LODE, KING KLINKER, ZCB GOŁOWCZYŃSKI, VANDERSANDEN. Tekstury i informacje dotyczące produktów dostępne są na stronach internetowych producentów.
 7. Jury po przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych: a) wybierze z każdej kategorii konkursowej do 10 prac nominowanych do nagrody, które zostaną włączone do Wystawy pokonkursowej; b) w każdej kategorii konkursowej, spośród prac nominowanych w danej kategorii wybierze 3 prace i przyzna ich autorom nagrody (I, II, III miejsce); c) spośród nominowanych prac jury przyzna również wyróżnienia dla każdej z kategorii.
 • 7 NAGRODY W KONKURSIE
 1. Nagrody w KONKURSIE w każdej z 2-ch kategorii konkursowej:

I nagroda:
5.000.- zł., oraz dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby, w jednym z dwóch renomowanych biur projektowych :

FS&P ARCUS Sp. z o.o.        – Warszawa (nagroda kat.1)
WXCA Sp. z o.o.                   – Warszawa (nagroda kat.2)
Termin stażu zostanie uzgodniony pomiędzy zdobywcą a biurem projektowym, jednak nie może odbyć się później, niż do 15 grudnia 2019 roku.

II nagroda: 5.000.- zł

III nagroda: 3.000.- zł

 1. Wyróżnienie specjalne.
 2. Nagrody, o których mowa w ust.1. zostaną wypłacone przez ORGANIZATORA przelewem na rachunki bankowe wskazane przez zdobywców 1, 2 i 3 miejsca w KONKURSIE zgodnie z § 8 ust.7.
 3. Uczestnikom prac nominowanym w każdej z kategorii KONKURSU zostaną przyznane dyplomy.
 • 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
 1. Lista prac nominowanych w każdej kategorii konkursowej ukaże się do dnia 17.05.2019 roku na stronie internetowej KONKURSU oraz na stronach internetowych ORGANIZATORA & SARP.
 2. Uroczystość ogłoszenia wyników KONKURSU oraz wręczenia nagród i wyróżnień nastąpi podczas gali wręczenia nagród w dniu 24 maja 2019 roku w siedzibie SARP ul. Foksal 2 w Warszawie.
 3. Uczestnicy KONKURSU zostaną zawiadomieni przez ORGANIZATORA o uroczystości, o której mowa w ust. 2, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż na tydzień przed terminem organizacji uroczystości (na adres podany w zgłoszeniu do KONKURSU). ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ze względu na niepoprawność wskazanych przez Uczestnika danych kontaktowych tj. adresu e-mail, , a także za przypadki, w których usługa poczty elektronicznej nie działa prawidłowo uniemożliwiając zaproszenie Uczestnika Konkursu na galę wręczenia nagród.
 4. Informacja o laureatach KONKURSU (nagrodzonych i wyróżnionych) zostanie udostępniona na stronach internetowych ORGANIZATORA oraz PARTNERA po ogłoszeniu wyników i zakończeniu uroczystości wręczenia nagród, o której mowa w ust. 1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika na upublicznienie jego : pracy konkursowej, imienia i nazwiska, uczelni, oraz wizerunku.
 5. O wynikach KONKURSU zostanie poinformowana radio i telewizja, oraz prasa.
 6. Po ogłoszeniu wyników KONKURSU, zdobywcy miejsc 1-3 są zobowiązani do kontaktu z ORGANIZATOREM w celu potwierdzenia numeru rachunku bankowego, na jaki nagroda pieniężna ma być wypłacona. Przelew nagrody pieniężnej na numer rachunku bankowego zwycięzcy KONKURSU zostanie wykonany przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia podania numeru rachunku bankowego przez Uczestnika.
 7. Potwierdzeniem odbioru nagrody jest dokument w formie elektronicznej potwierdzający wykonanie przelewu bankowego przez ORGANIZATORA na rachunki laureatów konkursu. Zgodnie z niniejszym regulaminem.
 8. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez zwycięzcę KONKURSU prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.
 9. Prawa do uczestnictwa w KONKURSIE, jak również prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.
 • 9 NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU
 1. Naruszenie Regulaminu KONKURSU może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział w KONKURSIE. Decyzję w tej sprawie może podjąć ORGANIZATOR.
 2. Za naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności :
 3. a) podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych i inne naruszenie w § 4 ust.1-2 oraz § 5 ust.1, 4-5 i 8;
 4. b) zgłoszenie do KONKURSU pracy naruszającej § 3 ust. 4;
 5. c) próbę sprzecznego z przepisami prawa wpłynięcia na przebieg KONKURSU – w szczególności poprzez groźby, oszustwa i wymuszenia.
 6. d) decyzja o wykluczeniu z KONKURSU zostanie przekazana Uczestnikom na ich adresy e-mail. Decyzja ORGANIZATORA wydana z własnej inicjatywy lub pod wpływem opinii SARP (na etapie dokonywania oceny prac przez Jury) jest wiążąca i ostateczna.
 • 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. ORGANIZATOR jest administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU. Administrator danych osobowych uczestników konkursu : Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, REGON : 010785884, NIP : 5261009089 Adres: 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 29 lok 3, powierzy SARP przetwarzanie danych osobowych uczestników KONKURSU w celu dokonania oceny przez Jury KONKURSU.
 2. Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail : zwiazek@zwiazek.org.pl, adres siedziby administratora ( ORGANIZATORA KONKURSU ARCHITEKTURY CEGLANEJ), lub telefonicznie na numer: tel.:22/ 826 31 01.

3.Dane uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA i SARP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane w celu realizacji KONKURSU (weryfikacji autorstwa prac konkursowych, ogłoszenia wyników KONKURSU, ogłoszenia prac nominowanych, wręczenia nagród, ewentualnego postępowania reklamacyjnego, prezentacji autorów prac nominowanych, prac zwycięskich) oraz wystawy najlepszych prac konkursowych, o której mowa w § 1 ust. 5, a także w celu promocji KONKURSU w materiałach prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych oraz elektronicznych.
 2. SARP i ORGANIZATOR zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w KONKURSIE i utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, a także danych osobowych, do których miały wgląd (bez utrwalenia) w czasie Konkursu.
 3. W przypadku, gdy danych uczestników KONKURSU dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rejestracji i oceny prac konkursowych) dane będą usuwane po zakończeniu KONKURSU. W przypadku wygranej dane będą przetwarzane i upubliczniane dla celów promocji KONKURSU.
 4. Dane osobowe uczestników KONKURSU zostaną usunięte nie później niż po upływie dwóch lat – o ile wcześniej uczestnik KONKURSU nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres ORGANIZATORA e-mail: : zwiazek@zwiazek.org.pl, lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora danych osobowych.
 5. W przypadku, gdy ORGANIZATOR przetwarza dane osobowe uczestników KONKURSU ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.
 6. ORGANIZATOR przekaże dane osobowe uczestników KONKURSU innym podmiotom współorganizującym KONKURS ARCHITEKTURY CEGLANEJ. W szczególności Stowarzyszeniu Architektów Polskich z siedziba w Warszawie (SARP ul. Foksal 2 w Warszawa).
 7. ORGANIZATOR nie zamierza przekazywać danych osobowych uczestników KONKURSU do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.
 8. Uczestnikowi KONKURSU przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W sytuacji, gdy dane osobowe uczestników KONKURSU są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeżeli nastąpi to w trakcie trwania konkursu jest to jednoznaczne z wycofaniem się z udziału w KONKURSIE ARCHITEKTURY CEGLANEJ.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników KONKURSU przez ORGANIZATORA, uczestnikom KONKURSU przysługuje prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy ORGANIZATOR będący administratorem danych osobowych naruszy przepisy RODO.
 11. ORGANIZATOR nie będzie wykorzystywał danych uczestników KONKURSU danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 • 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialności za wypłatę nagród, o których mowa w § 7 ust. 1;
 2. ORGANIZATOR ani SARP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie w związku z działaniami Uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie informacje o naruszeniach praw osób trzecich, jakie zostaną mu przedstawione.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą oświadczenie określone w ust. 1.
 • 12 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej i że nie naruszają w żaden sposób praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie ORGANIZATOR w przypadku naruszenia praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich i z roszczeniami osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich w związku ze zgłoszeniem prac do KONKURSU.
 3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, licencji na wykorzystanie utworów zawartych w zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej w celu promocji KONKURSU na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie – dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem w ramach prasy, ulotek, opakowań, plakatów, reklam, bilbordów; wprowadzanie i powielanie w pamięci komputera; rozpowszechnianie za pośrednictwem radia, wystawienia, prezentowania, odczytywania oraz innych działań i materiałów promocyjnych ORGANIZATORA, w tym Internetu, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlenie.
 4. ORGANIZATOR i SARP ponoszą odpowiedzialność za poszanowanie autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestników konkursu przysługujących im do prac konkursowych.
 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kontakt z ORGANIZATOREM konkursu we wszelkich kwestiach z nim związanych jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub drogi elektronicznej z pracownikami reprezentującymi ORGANIZATORA i SARP. Sekretarzem konkursu jest pan Marek Szeniawski, telefon (22) 827 87 12, lub 518 059 157, e-mail: sarp@sarp.org.pl, reprezentujący SARP i ORGANIZATORA w kontakcie z Jury, oraz uczestnikami konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zarówno Uczestnicy KONKURSU, jak i ORGANIZATOR będą dążyć do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów powstałych w związku z KONKURSEM w sposób ugodowy, na drodze negocjacji lub polubowny. Wszelkie spory dotyczące Konkursu niedające się rozstrzygnąć ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

RODo

Klauzula Informacyjna

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, REGON: 010785884, NIP: 5261009089 Adres: 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 29 lok 3, (dalej jako: „Administrator”).

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail : zwiazek@zwiazek.org.pl, adres siedziby Administratora lub telefonicznie na numer: tel: 0 22 826 31 01 .  

 1. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla następujących celów:

 1. przeprowadzenia Konkursu Architektury Ceglanej, nabór prac konkursowych prowadzonych przez Administratora – na podstawie udzielonej zgody (poprzez zgłoszenie do konkursu);
 2. wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z regulaminu Konkursu Architektury Ceglanej – na podstawie udzielonej zgody (poprzez zgłoszenie do konkursu);;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności wypełnienia obowiązków podatkowych;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w prawnie uzasadnionym interesie Administratora;
 5. marketingowym, w szczególności promocji Konkursu w prawnie uzasadnionym interesie Administratora
 6. Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (proces rejestracji i oceny prac konkursowych), a praca nie zostanie nominowana lub nagrodzona, dane będą usuwane po zakończeniu konkursu. W przypadku nominacji lub wygranej dane będą przetwarzane i upubliczniane dla celów promocji konkursu. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po upływie dwóch lat – o ile wcześniej Pani/Pan nie cofnie udzielonej zgody. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail: zwiazek@zwiazek.org.pl, lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego przez przepisy prawa.

 1. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe?

Administrator przekaże Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom współorganizującym Konkurs Architektury Ceglanej. W szczególności Stowarzyszeniu Architektów Polskich z siedziba w Warszawie (SARP ul. Foksal 2 w Warszawa), biurom projektowym oferującym staże, członkom jury, podmiotom zajmującym się działaniami marketingowymi, firmom dostarczającym rozwiązania informatyczne i hostingowe, prasie, radiu i telewizji, a także Facebookowi.

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG?

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym, poza Facebook Inc, który spełnia zasady przetwarzania danych zgodnie z programem Privacy Shield.

 1. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

W sytuacji, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją cofnąć w każdym czasie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeżeli nastąpi to w trakcie trwania konkursu jest to jednoznaczne z wycofaniem się z udziału w Konkursie Architektury Ceglanej.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy RODO.

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, włącznie z profilowaniem?

Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

ADO : Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, REGON: 010785884, NIP: 5261009089 Adres: 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 29 lok 3, tel: 022 826 31 01,e-mail.: zwiazek@zwiazek.org.pl