Regulamin Konkursu Architektury Ceglanej

Regulamin Konkursu dla studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „Konkursu architektury ceglanej”, zwanego dalej KONKURSEM oraz fundatorem nagród jest Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Aleje Jerozolimskie 29, 00-001 Warszawa, zwany dalej ORGANIZATOREM.

2. Partnerem organizacyjnym KONKURSU jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, zwane dalej SARP, które zapewnia obsługę merytoryczną, prowadzenie dokumentacji KONKURSU oraz profesjonalne jury.

3. Zgłoszenie do KONKURSU polega na złożeniu pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszenia w siedzibie SARP, mieszczącej się przy ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa albo jej przesłaniu na adres korespondencyjny Stowarzyszenia Architektów Polskich: SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.

4. Prace do KONKURSU należy składać w terminie do 15 kwietnia 2018 roku, do godz. 16.00.

5. Rozstrzygnięcie KONKURSU i wręczenie nagród odbędzie się 15 maja 2018r., w siedzibie SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.

6. Zgłoszenie do KONKURSU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Udział w KONKURSIE jest bezpłatny.

8. Informacje o KONKURSIE są dostępne na stronie internetowej Konkursu na Facebook-u oraz na stronach internetowych ORGANIZATORA www.zwiazek.org.pl i SARP www.sarp.org.pl.

9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z KONKURSEM mają charakter jedynie informacyjny. Moc obowiązującą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych wymienionych w ust.8 oraz w siedzibach ORGANIZATORA & SARP.

§ 2 CEL I TEMAT KONKURSU

Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków.

ORGANIZATOR i SARP oczekują od uczestników KONKURSU, optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach do wyboru, w ramach dwóch kategorii konkursowych:

Kategoria I – Budownictwo mieszkaniowe – Dom jednorodzinny, wolnostojący.
Kategoria II – Budownictwo przyszłości (kreatywność).

Uczestnicy mogą złożyć pracę w jednej lub obu kategoriach.

§ 3 PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie spośród prac konkursowych, zgłoszonych przez Uczestników, które w ocenie Jury :

W kategorii I : w optymalny sposób rozwiążą koncepcję wolnostojącego domu jednorodzinnego z elewacją klinkierową, zarówno pod względem estetyki jak też funkcjonalności.

W kategorii II : wykażą się kreatywnością i wizjonerstwem w zakresie przyszłych rozwiązań architektonicznych w budynkach z elewacją klinkierową.

2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Obowiązujący format pracy – plansza 100×70 cm w układzie poziomym, oraz plik pdf z projektem na nośniku pamięci (pendrive).

3. W konkursie oceniane są niezrealizowane projekty (koncepcje) mogące być wizją zagospodarowania konkretnej przestrzeni w istniejącej, lub abstrakcyjnej lokalizacji. Prace powinny zawierać : wizualizację, rzuty elewacji, rzuty kondygnacji z opisem funkcji, projekt elewacji klinkierowej ( lub detalu elewacji klinkierowej ).

4. Sposób zgłaszania prac konkursowych jest określony w § 5. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych;

5. Przesłanie pracy konkursowej niezgodnie z wymaganiami Regulaminu może skutkować nie przyjęciem pracy do KONKURSU (wraz odpowiedzialnością opisaną w § 12 ust. 3).

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami KONKURSU mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące studentami uczelni kształcących na kierunkach architektonicznych, nadających tytuły inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta.

2. Prace do konkursu zgłasza autor projektu, który uzyskuje status Uczestnika KONKURSU. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa przez SARP & ORGANIZATORA.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy ani osoby reprezentujące ORGANIZATORA, SARP oraz inne podmioty pozostające z nimi w stałych stosunkach handlowych;

b) osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie KONKURSU – niezależnie od podstawy prawnej tego stosunku;

c) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w punktach 2.1. i 2.2. przez których rozumie się w szczególności ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, przyrodnie rodzeństwo, oraz ich zstępnych, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

4. SARP & ORGANIZATOR (na etapie przyjmowania zgłoszeń do KONKURSU) jest uprawniony do weryfikacji informacji określonych w ust.1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU/ zostaną wykluczone z KONKURSU.

5. Uczestnik KONKURSU jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Uczestnictwa w KONKURSIE, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 5 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Aby wziąć udział w KONKURSIE pracę konkursową należy złożyć w siedzibie głównej Zarządu SARP w Warszawie przy ul. Foksal 2, lub przesłać na adres korespondencyjny, wskazany w § 1 ust.3, w terminie do 15 kwietnia 2018 roku, do godziny 16.00.

2. Koperta ze składaną pracą konkursową powinna być opatrzona napisem : KONKURS ARCHITEKTURY CEGLANEJ – SARP Pan Marek Szeniawski.

3. Wraz z pracą konkursową Osoba zgłaszająca się do KONKURSU powinna przesłać formularz zgłoszenia z następującymi danymi osobowymi : imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania, a także nazwa uczelni, której jest studentem i nazwą kierunku studiów, numer konta.

4. O zachowaniu terminu zgłoszenia do KONKURSU, o którym mowa w powyższym ust.1, decyduje data i godzina złożenia/wpływu pracy konkursowej do SARP. Osoby, których prace konkursowe wpłyną do SARP po terminie zgłoszeń określonym w ust. 1, nie będą zakwalifikowane do KONKURSU.

5. Każdy z Uczestników może nadesłać tylko jedną pracę konkursową w każdej z dwóch kategorii konkursu.

6. Po złożeniu/przesłaniu pracy konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

7. Uzyskanie statusu Uczestnika KONKURSU następuje z chwilą przyjęcia pracy konkursowej przez SARP & ORGANIZATORA, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tego statusu w wyniku weryfikacji, o której mowa w poniższym ust. 7.

8. SARP & ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych i innych informacji, o których mowa w ust.1 oraz spełnienia przez zgłaszającego uczestnictwo warunków udziału w KONKURSIE, o których mowa w § 4 ust.1 i ust.2. W tym celu SARP lub ORGANIZATOR może zażądać od Uczestnika KONKURSU
okazania dokumentów potwierdzających tożsamość i zamieszkanie w Rzeczpospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dowód tożsamości) oraz bycie studentem uczelni kształcącej na kierunku architektonicznym (ważna legitymacja studencka lub zaświadczenie z uczelni). Odmowa przedłożenia do wglądu wyżej wymienionych dokumentów albo posługiwanie się przez Uczestnika nieprawdziwymi danymi osobowymi lub innymi informacjami, wyklucza go z udziału w KONKURSIE.

§ 6 JURY KONKURSU, KRYTERIA OCENY

1. Wszystkie prace konkursowe, co do których nie zostaną ujawnione do dnia zakończenia KONKURSU żadne nieprawidłowości dotyczące samych prac (co do których wymogi są określone w § 3 ust. 1 – 4) albo osób je zgłaszających (co do których wymagania są określone w § 4 ust.1- 2) oraz w § 5 ust.1,4-5 i 8), zostaną dopuszczone do oceny przez Jury KONKURSU.

2. Jury KONKURSU składa się z osób wybranych przez ORGANIZATORA & SARP w składzie : Dorota Szlachcic, Mariusz Ścisło, Tomasz Konior, Grzegorz Stiasny, Marek Furmańczyk.

3. Jury KONKURSU dokona wyboru Przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.

4. Jurorzy otrzymają do wglądu prace konkursowe zakwalifikowane do KONKURSU podczas specjalnego posiedzenia jury, które odbędzie się w siedzibie SARP w terminie od 16 do 30.04.2018 roku.

5. Jury KONKURSU podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień po obejrzeniu oryginałów prac konkursowych, do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

6. Ocena prac konkursowych będzie oparta w szczególności o walory plastyczne przedstawionych rozwiązań, ich funkcjonalność oraz kreatywność projektantów, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wykorzystania wyrobów klinkierowych co najmniej jednej z firm: ROBEN, WIENERBERGER, LODE, KING KLINKER, ZCB GOŁOWCZYŃSKI. Tekstury i informacje dotyczące produktów dostępne są na stronach internetowych producentów.

7. Jury po przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych prac konkursowych: a) wybierze z każdej kategorii konkursowej do 10 prac nominowanych do nagrody, które zostaną włączone do Wystawy pokonkursowej; b) w każdej kategorii konkursowej, spośród prac nominowanych w danej kategorii wybierze 3 prace i przyzna ich autorom nagrody (I, II, III miejsce); c) spośród nominowanych prac jury przyzna również wyróżnienia dla każdej z kategorii.

§ 7 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrody w KONKURSIE w każdej z 2-ch kategorii konkursowej:

I nagroda:
 5.000.- zł., oraz dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby, w jednym z dwóch renomowanych biur projektowych :
FS&P ARCUS Sp. z o.o. – Warszawa (nagroda kat.1)
KURYŁOWICZ & ASOCIATE – Warszawa (nagroda kat.2)
Termin stażu zostanie uzgodniony pomiędzy zdobywcą a biurem projektowym, jednak nie może odbyć się później, niż do 15 grudnia 2018 roku.

II nagroda: 5.000.- zł

III nagroda: 3.000.- zł

2. Wyróżnienie specjalne.

3. Nagrody, o których mowa w ust.1. zostaną wypłacone przez ORGANIZATORA przelewem na rachunki bankowe wskazane przez zdobywców 1, 2 i 3 miejsca w KONKURSIE zgodnie z § 8 ust.7.

4. Uczestnikom prac nominowanym w każdej z kategorii KONKURSU zostaną przyznane dyplomy.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

1. Lista prac nominowanych w każdej kategorii konkursowej ukaże się do dnia 07.05.2018 roku na stronie internetowej KONKURSU oraz na stronach internetowych ORGANIZATORA & SARP.

2. Uroczystość ogłoszenia wyników KONKURSU oraz wręczenia nagród i wyróżnień nastąpi podczas gali wręczenia nagród w dniu 15 maja 2018 roku w siedzibie SARP ul. Foksal 2 w Warszawie.

3. Uczestnicy KONKURSU zostaną zawiadomieni przez ORGANIZATORA o uroczystości, o której mowa w ust. 2, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż na tydzień przed terminem organizacji uroczystości (na adres podany w zgłoszeniu do KONKURSU). ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli ze względu na niepoprawność wskazanych przez Uczestnika danych kontaktowych tj. adresu e-mail, , a także za przypadki, w których usługa poczty elektronicznej nie działa prawidłowo uniemożliwiając zaproszenie Uczestnika Konkursu na galę wręczenia nagród.

4. Informacja o laureatach KONKURSU (nagrodzonych i wyróżnionych) zostanie udostępniona na stronach internetowych ORGANIZATORA oraz PARTNERA po ogłoszeniu wyników i zakończeniu uroczystości wręczenia nagród, o której mowa w ust. 1.

5. O wynikach KONKURSU zostanie poinformowana radio i telewizja, oraz prasa.

6. Po ogłoszeniu wyników KONKURSU, zdobywcy miejsc 1-3 są zobowiązani do kontaktu z ORGANIZATOREM w celu potwierdzenia numeru rachunku bankowego, na jaki nagroda pieniężna ma być wypłacona. Przelew nagrody pieniężnej na numer rachunku bankowego zwycięzcy KONKURSU zostanie wykonany przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia podania numeru rachunku bankowego przez Uczestnika.

7. Potwierdzeniem odbioru nagrody jest dokument w formie elektronicznej potwierdzający wykonanie przelewu bankowego przez ORGANIZATORA na rachunki laureatów konkursu. Zgodnie z niniejszym regulaminem.

8. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez zwycięzcę KONKURSU prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji ORGANIZATORA.

9. Prawa do uczestnictwa w KONKURSIE, jak również prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.

§ 9 NARUSZENIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU

1. Naruszenie Regulaminu KONKURSU może uniemożliwić Uczestnikowi dalszy udział w KONKURSIE. Decyzję w tej sprawie może podjąć ORGANIZATOR.

2. Za naruszenie Regulaminu uważa się w szczególności :

a) podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych i inne naruszenie w § 4 ust.1-2 oraz § 5 ust.1, 4-5 i 8;

b) zgłoszenie do KONKURSU pracy naruszającej § 3 ust. 4;

c) próbę sprzecznego z przepisami prawa wpłynięcia na przebieg KONKURSU – w szczególności poprzez groźby, oszustwa i wymuszenia.

d) decyzja o wykluczeniu z KONKURSU zostanie przekazana Uczestnikom na ich adresy e-mail. Decyzja ORGANIZATORA wydana z własnej inicjatywy lub pod wpływem opinii SARP (na etapie dokonywania oceny prac przez Jury) jest wiążąca i ostateczna.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. ORGANIZATOR jest administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR powierzy SARP przetwarzanie danych osobowych uczestników KONKURSU w celu dokonania oceny przez Jury KONKURSU.

2. Dane uczestników KONKURSU będą przetwarzane przez ORGANIZATORA i SARP zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe uczestników KONKURSU będą przetwarzane w celu realizacji KONKURSU (weryfikacji autorstwa prac konkursowych, ogłoszenia wyników Konkursu, wręczenia nagród, ewentualnego postępowania reklamacyjnego, prezentacji autorów zwycięskich prac) oraz wystawy najlepszych prac konkursowych, o której mowa w § 1 ust. 5, a także w celu promocji KONKURSU w materiałach prasowych oraz reklamowych pojawiających się w mediach drukowanych oraz elektronicznych.

4. SARP i ORGANIZATOR zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych osobowych zebranych w związku z uczestnictwem w Konkursie i utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, a także danych osobowych, do których miały wgląd (bez utrwalenia) w czasie Konkursu.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialności za wypłatę nagród, o których mowa w § 7 ust. 1;

2. ORGANIZATOR ani SARP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakich mogą doznać osoby trzecie w związku z działaniami Uczestników KONKURSU. ORGANIZATOR zobowiązuje się jednak reagować na wszelkie informacje o naruszeniach praw osób trzecich, jakie zostaną mu przedstawione.

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą oświadczenie określone w ust. 1.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej i że nie naruszają w żaden sposób praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich.

2. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, na jakie narażony zostanie ORGANIZATOR w przypadku naruszenia praw autorskich i pokrewnych ani dóbr osobistych osób trzecich i z roszczeniami osób trzecich o naruszenie ich praw autorskich w związku ze zgłoszeniem prac do KONKURSU.

3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, licencji na wykorzystanie utworów zawartych w zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej w celu promocji KONKURSU na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie – dowolną techniką, w tym techniką cyfrową i drukiem w ramach prasy, ulotek, opakowań, plakatów, reklam, bilbordów; wprowadzanie i powielanie w pamięci komputera; rozpowszechnianie za pośrednictwem radia, wystawienia, prezentowania, odczytywania oraz innych działań i materiałów promocyjnych ORGANIZATORA, w tym Internetu, a także rozpowszechnianie poprzez publiczne wyświetlenie.

4. ORGANIZATOR i SARP ponoszą odpowiedzialność za poszanowanie autorskich praw osobistych i majątkowych Uczestników konkursu przysługujących im do prac konkursowych.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt z ORGANIZATOREM konkursu we wszelkich kwestiach z nim związanych jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub drogi elektronicznej z pracownikami reprezentującymi ORGANIZATORA i SARP. Sekretarzem konkursu jest pan Marek Szeniawski, telefon (22) 827 87 12, lub 518 059 157, e-mail: sarp@sarp.org.pl, reprezentujący SARP i ORGANIZATORA w kontakcie z Jury, oraz uczestnikami konkursu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zarówno Uczestnicy KONKURSU, jak i ORGANIZATOR będą dążyć do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów powstałych w związku z KONKURSEM w sposób ugodowy, na drodze negocjacji lub polubowny. Wszelkie spory dotyczące Konkursu niedające się rozstrzygnąć ugodowo lub polubownie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Warszawa 01.10.2017r.