Statut

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r Zgromadzenia Ogólnego Związku Prcodawców Ceramiki Budowlanej

 

STATUT

Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej

(tekst jednolity)

 

Oryginał

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1

Organizacja nosi nazwę „Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej

 w dalszej części statutu zwana jest „Związkiem”.

§2

 1. Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa.
 3. Związek działa na postawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców /Dz.U. Nr 55 poz. 235/.

§3

Związek może przystąpić do federacji i konfederacji związku pracodawców.

§4

Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swojej działalności

statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§5

 1. Podstawowym działaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
 2. Zadania te Związek realizuje przez :
 • prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień oraz współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego,
 • prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków oraz ich reprezentowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
 • prowadzenie studiów i badan oraz gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
 • prowadzenie badan rynku i świadczenie doradztwa ekonomicznego oraz wykonywanie ekspertyz na rzecz członków, a także promowanie  ceramiki budowlanej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowstwo i ich prawa i obowiązki

§6

Członkiem  Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej w zakresie ceramiki budowlanej stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników.

 

Wyróżnia się trzy formy członkowstwa w Związku:

 1. zwyczajne
 2. wspierające
 3. honorowe

Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej w zakresie ceramiki budowlanej, która stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników.

Członkiem wspierającym Związku może być organizacja działająca w budownictwie i współdziałająca z branżą ceramiki budowlanej.

Członkiem honorowym Związku mogą być osoby fizyczne lub instytucje, które są szczególnie zasłużone dla rozwoju naszej branży. 

§7

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny

wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego członków w ciągu dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

§8

 1. Członkowie Związku mają prawo :
 2. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem Związku,
 3. do dostępu i korzystania z informacji o działalności Zwią
 4. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 5. Członkowie wspierający i honorowi nie mają prawa wyborczego, mogą  mieć tylko głos doradczy.       

§9

Członkowie Związku są  zobowiązani :

 1. przestrzegać statut i stosować sie do uchwał podejmowanych przez organy Związku,
 2. opłacać terminowo składki,
 3. wspierać Związek w wykonywaniu zadań

§10

Członkowstwo ustaje w przypadku :

 1. wypowiedzenia członkowstwa ze skutkiem na koniec roku  kalendarzowego,
 2. rozwiązania Związku,
 3. wykluczenia ze Związku uchwała 2/3 głosów obecnych członków na Zgromadzeniu Ogólnym w razie rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał organów Zwią

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

§11

 • Organami Związku są :
 1. Zgromadzenie Ogólne członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • Organy Związku uchwalają swoje regulaminy wewnę
 • Kadencja Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§12

 1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykle większością głosów, przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.
 2. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż jednego członka nieobecnego.
 3. Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden głos.

§13

 1. Organom wybieralnym Związku przysługuje prawo dokooptowania członków w razie konieczności uzupełnienia składu organu w czasie trwania kadencji 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem różnych organów wybieralnych.

§14

 1. Zgromadzenie Ogólne członków jest najwyższym organem Zwią
 2. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego członków Związku odbywają sie raz w roku.
 3. Zgromadzenie Ogólne członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Zawiadomienia o Zgromadzeniu Ogólnym członków powinno być przekazane  drogą pocztową (list polecony) lub e-mailem z potwierdzeniem odbioru  co najmniej na 14 dni przed terminem  Zgromadzenia z podaniem porządku obrad.

§15

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie członków Związku może być zwołane przez Zarząd Związku na wniosek złożony na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 20 % członków Związku w terminie jednego miesiąca   od chwili złożenia wniosku.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków może nastąpić z pominięciem wymagań w § 14 ust. 3

§16

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego członków należy :

 

 • uchwalenie programów działania Związku,
 • wybór Zarządu,
 • wybór Komisji Rewizyjnej,
 • przyjmowanie budżetu oraz określenie zasad naliczania składek i ich wysokości,     
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium dla Zarządu,
 • uchwalanie i zmiana statutu,
 • rozwiązywanie Związku,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka,

10) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych organów Związku,

11) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do           właściwości innego organu.

 1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Związku i koordynuje wspólne działania na rzecz członków Związku.
 2. Zarząd składa sie do 4 członków.
 3. Prezesa Związku wybiera z pośród wszystkich członków Związku Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym na okres 4 lat. 
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają sie nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

§18

 1. Do kompetencji Zarządu należy :
 • prowadzenie spraw bieżących Związku,
 • zarządzanie zasobami Związku,
 • prowadzenie negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych płac i innych porozumień oraz uczestnictwa w rozwiązywaniu sporów zbiorowych płac,
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i działalności Biura oraz gospodarki finansowej,
 • reprezentowanie Związku na zewną
 • określenie zasad podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz członków
 1. Zarząd ma prawo powołania i odwołania Dyrektora Biura Związku i wyposażenie go w odpowiednie pełnomocnictwa do kierowania pracami Zarzą

§19

 1. Dyrektor Biura kieruje pracą biura w ramach określonych przez Zarząd kompetencji i zgodnie ze statutem oraz uchwałami innych organów Zwią
 2. Dyrektor Biura jest uprawniony do samodzielnego nawiązywania,

rozwiązywania i kształtowania treści stosunków pracy z pracownikami Biura po konsultacji z Prezesem Związku.

 1. Dyrektor Biura ma prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym.

§20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwią
 2. Komisja składa sie do 3 członków.
 3. Przewodniczącego Komisji wybiera z pośród członków Związku Zgromadzenie Ogólne w głosowaniu tajnym.

§21

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku na Zgromadzeniu Ogólnym członków.
 3. Komisja Rewizyjna może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarzą

§22

 1. W celu pełniejszej realizacji zadań Związku mogą być tworzone na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego członków inne celowe grupy robocze i specjalistyczne.
 2. Kierownictwo grupy obejmuje wybrany przez nią członek.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

§23

 1. Majątek Związku powstaje z :
 2. składek członkowskich,
 3. spadków,
 4. darowizn,
 5. zapisów,
 6. z własnej działalności gospodarczej i dochodów z majątku organizacji.
 7. Pisemne zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swojej   ważności podpisów 2 członków Związku lub 1 członka Zarządu i          upoważnionego przez Zarząd Dyrektora Biura Zwią
 8. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne członków.

§24

Uchwała w sprawie likwidacji Związku musi zawierać określenie sposobu

jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Związku.

 

§25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie

przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców

/Dz. U. Nr 55 poz. 235/.

Niniejszy statut w głosowaniu jawnym został   Uchwalony jednogłośnie przez Zebranie Założycielskie, które odbyło sie w dniu 9 grudnia 1993 roku w Warszawie, oraz częściowo zmieniony przez Zgromadzenie Ogólne członków w dniu 17 kwietnia 1997 roku w Zarzeczu k/Żywca, a także zmieniony częściowo przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 9 października 2003 roku w Łańsku, częściowo zmieniony przez Zgromadzenie Ogólne Związku w dniu 19 maja 2006 roku uchwała nr 6/2006 oraz zmieniony przez Zgromadzenie Ogólne  Związku w dniu 26 czerwca 2013 r. uchwała nr   5/2013, częściowo zmieniony przez   Zgromadzenie Ogólne Związku uchwałę   5/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.